رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

5:38:51 PM 1398 / 06 / 29
 

                                                                    
                                                                  گ
روه جراحی عمومی


                                                    دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان                     


کوریکولوم های آموزشی :
 

         کوریکولوم دوره کارآموزی
   

         کوریکولوم دوره کارورزی
 

         کوریکولوم دوره دستیاری
 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر