رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:48:26 PM 1399 / 03 / 11
 


                                                                   گروه بیهوشی

                                            دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

                          

برنامه بیمارستانی : 

 
 مورنینگ, ژورنال و ....

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر