رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

6:40:26 PM 1397 / 03 / 29
 

 

مقطع کارآموزی

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشانکارشناس آموزشی: آقای علی عابدینی

شماره تماس: 25-55540021 داخلی 3571                                                
   


 

لیست دروس مقطع کارآموزی

برنامه کارآموزان پزشکی

آیین نامه شرح وظایف کارآموزان

شرایط شرکت در آزمون پیش کارآموزان
 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر