رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

7:37:41 AM 1397 / 02 / 05
 

 

مقطع کارآموزی


دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

       ایین نامه شرح وظایف کارآموزان


      شرایط شرکت در آزمون پیش کارآموزان


       لیست دروس مقطع کارآموزان 
  

        برنامه کارآموزان پزشکی

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر