رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

6:34:24 PM 1398 / 03 / 28
 

                                                              
                                                                گروه جراحی تخصصی                                                 
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

   
                       


طرح دروس

 
   ارتوپدی

   ارولوژی

   نروسرجری

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر