رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

5:18:18 AM 1399 / 10 / 29
 

                                                                  
                                                            
                                                    گروه جراحی عمومی 


                                              دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان                


        طرح درس


 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر