رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

5:52:28 AM 1398 / 08 / 23
 

                                                                  
                                                            
                                                    گروه جراحی عمومی 


                                              دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان                


        طرح درس


 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر