رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:33:05 PM 1399 / 05 / 19
 

                                                                           
                                                                           گروه پوست                                       دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان


                      

برنامه های بیمارستانی: 

   برنامه  آموزشی

  برنامه آموزش استاجری

  برنامه درمانگاه

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر