رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

9:47:57 AM 1398 / 02 / 01
 

                                                                
                                                                          گروه قلب

 
                                       دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان


                         


      طرح درس

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر