رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:07:38 PM 1399 / 05 / 19
 

                                                                         
                                                                           گروه روانپزشکی

 
    دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان


      


برنامه های بیمارستانی:

  برنامه  ژورنال کلاب و Case report

  برنامه تئوری اینترنها

  برنامه تئوری استاجرها

  برنامه کلاس ادواری

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر