رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:52:20 AM 1396 / 11 / 03
 


                                                                       گروه زنان

                                            دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 
                   


      کوریکولوم های آموزشی: 

                     کوریکولوم دوره کارآموزی

                     کوریکولوم دوره دستیاری

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر