رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:49:35 AM 1396 / 11 / 03
 

                                                                        

                                                                   گروه مغز و اعصاب

                                      دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان


                

    
 کوریکولوم آموزشی:
 

  کوریکولوم دوره کارآموزی
 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر