رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:41:57 PM 1399 / 03 / 09
 


                                                                   گروه بیهوشی

                                            دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

                                                                  

طرح درس

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر