رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

7:47:03 PM 1398 / 09 / 23
 


                                                                   گروه بیهوشی

                                            دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

                                                                  

طرح درس

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر