رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:23:57 AM 1396 / 08 / 30
 

                                         
                                                                         گروه عفونی

 

                                                  دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

          
                         

کوریکولوم های آموزشی  :
 

         کوریکولوم دوره کاراموزی
         کوریکولوم دوره کارورزی
        کوریکولوم دوره دستیاری

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر