رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

1:11:12 AM 1396 / 06 / 29
 
                                                                       
                                                                           گروه عفونی

 
                                               دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

          
                        


   طرح درس

 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر