رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:16:52 PM 1401 / 11 / 15
  گروههای آموزشی علوم بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان


* وظایف مدیر گروه

   

 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر