رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

2:45:14 AM 1401 / 07 / 09
  گروههای آموزشی علوم بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان


* وظایف مدیر گروه

   

 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر