رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

6:14:47 AM 1399 / 10 / 28
 

                                                                                                                 
                                                            گروه اطفال


                                              دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان


           


کوریکولوم های آموزشی
 

                     کوریکولوم آموزشی کارآموزان

                     کوریکولوم آموزشی دستیاران

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر