رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

9:14:38 PM 1398 / 09 / 15
 

                                                                                                                 
                                                            گروه اطفال


                                              دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان


           


کوریکولوم های آموزشی
 

                     کوریکولوم آموزشی کارآموزان

                     کوریکولوم آموزشی دستیاران

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر