رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:15:28 PM 1397 / 03 / 05
 


 

 جزوات آموزشی گروه آسیب و بافت شناسی

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

 

Histology Lab

 

مدرس : سرکار خانم دکتر مازوچی
 

Histology Lab Guidline
enal pathology 1  

 
مدرس : سرکار خانم دکتر وکیلی

 

renal pathology 2


  مدرس : سرکار خانم دکتر وکیلی
 

renal pathology 3


  مدرس : سرکار خانم دکتر وکیلی
 

renal pathology 4


مدرس : سرکار خانم دکتر وکیلی
 

BONE  1

 
مدرس : سرکار خانم دکتر وکیلی

 

  BONE   2     


مدرس : سرکار خانم دکتر وکیلی
 

BONE   3


مدرس  : سرکار خانم دکتر وکیلی
 

 

 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر