رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

7:38:42 PM 1400 / 05 / 11
 


 

 جزوات آموزشی گروه آسیب و بافت شناسی

 

 

مدرس : سرکار خانم دکتر مازوچی
 

 
مدرس : سرکار خانم دکتر وکیلی

 


  مدرس : سرکار خانم دکتر وکیلی
 


  مدرس : سرکار خانم دکتر وکیلی
 


مدرس : سرکار خانم دکتر وکیلی
 

 
مدرس : سرکار خانم دکتر وکیلی

 

  BONE   2     


مدرس : سرکار خانم دکتر وکیلی
 


مدرس  : سرکار خانم دکتر وکیلی
 

 

 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر