رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

10:58:30 AM 1397 / 03 / 31
 


                                                           دفتر توسعه آموزش پزشکی


                                           
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان رسالت دفترتوسعه :

دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی در راستای ارتقاء کیفیت آموزشی در 3 حیطه برنامه ریزی ، ارزشیابی و رشد و بالندگی اعضاء هیئت علمی فعا لیت دارد. رسالت دفترارتقای سطح آموزش و یادگیری در دوره های آ موزشی دانشکده پزشکی با هدف آموزش و تربیت دانش آموختگانی کارآمد ، شایسته و متعهد برای ارایه بهترین کیفیت خدمات سلامت به آحاد جامعه.

در راستای این مهم ، واحد EDO  دانشکده پزشکی در تاریخ دی ماه 1390 شروع به فعالیت نموده است .
 

حیطه های عملکرد مرکز  :
 

 • توانمند سازی و ارتقاءاعضاءهیئت علمی 
   
 • برنامه ریزی آموزشی
   
 • نظارت و ارزشیابی آموزشی
   
 • پژوهش در آموزش
   

شرح وظایف دفتر توسعه :
 

1 – ارایه خدمات مشاوره و کارشناسی برای بازنگری و طراحی برنامه های درسی به گونه ای که با نیازهای جامعه و وظایف حرفه ای فراگیران تناسب داشته باشد
 

2- ارتقای دانش, نگرش و مهارت های اساتید در زمینه تدریس,ارزشیابی و پژوهش
 

3- سنجش و ارزیابی عملکرد اساتید دانشکده در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی
 

4- تحلیل آزمونهای چند گزینه ای,تهیه گزارش و ارایه بازخورد به اساتید
 

5- مشارکت در ارزشیابی برنامه ها و دوره های آموزشی و همایش های آموزشی پزوهشی , مدیریت فرآیندها و برنامه های ارزشیابی استاندارد سازی و اعتبار بخشی در گروه های آموزشی دانشکده و ارایه خدمات مشاوره ای مربوطه
 

6- ارایه خدمات مشاوره آموزشی به اساتید و سایر متقاضیان و ترغیب مشارکت آنها در زمینه اجرای پروژه های پژوهشی در آموزش علوم پزشکی
 

7- ارایه خدمات کارشناسی و کمک به فراهم شدن تسهیلات آموزشی ,بهبود شاخص های عملکرد , ارتقا دانش و مهارتهای چند گانه دانشجویان بخصوص دانشجویان ممتاز
 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر