رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:07:06 AM 1399 / 10 / 29
 

 

رسالت و اهداف دفتر توسعه آموزش
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

رسالت

رسالت دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی  کاشان ارتقای کیفیت دورن زاد و برون گرای آموزش  پزشکی موجود با هدف غایی ارتقای سلامت جامعه است.. در این راستا دفتر توسعه آموزش پزشکی مسئولیت برنامه ریزی آموزشی، توانمندسازی اعضای هیات علمی، توسعه روش های یادگیری فعال، ارتقای کیفیت آموزش بالینی را برعهده دارد.

مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی(EDC) به عنوان مغز متفکر دانشگاه، مسئولیت ارتقای کیفی آموزش را دردانشگاه های علوم پزشکی کشور به عهده دارند. ایفای این نقش حساس مستلزم وجود سازوکار دائمی در دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی می باشد تا فعالیت های توسعه آموزش درتمامی ارکان آموزشی دانشگاه تسری پیدا کند. دفاترتوسعه به عنوان بازوهای اجراییEDC در حوزه هایی متشکل ازپژوهش در آموزش، برنامه ریزی، ارزشیابی، توانمندسازی اعضا هیات علمی و ژوهش در آموزش ، فعالیت می کنند. دفاتر توسعه آموزش در دانشکده ها با استفاده از امکانات و ظرفیتهای بالقوه موجود مراکز ،در سطحی بسیار وسیع و همه جانبه در حوزه های گسترش آموزش با شناخت نیازهای حرفه ای و اجتماعی هدف خود می توانند ر تحقق اهداف توسعه آموزش بسیار مؤثرباشند

 

دورنما:

ما برآنیم تا با توسعه و ارتقای آموزش پزشکی در دانشکده پزشکی و مراکز آموزشی درمانی وابسته ، پیشتاز توسعه آموزش پزشکی و مصداق بارز آموزش بر اساس نیازهای جامعه در کشور باشیم.
 


ارزشها:
- ارج نهادن به جایگاه هیئت علمی
- ارج نهادن به خلاقیت و نوآوری
- پاسخگویی به نیازهای جامعه
- کار تیمی: اهداف

- نیازسنجی و بازنگری برنامه های آموزشی دانشکده پزشکی
- ارزشیابی برنامه های آموزشی در گروهها
- مشارکت در تدوین برنامه های درسی و اهداف آموزشی
- ارزشیابی و تحلیل امتحانات
 - تدوین طرح ها و پایان نامه های مرتبط با پژوهش در آموزش
- مشارکت درتدوین و ترویج روش ها و رویکرد های نوین آموزش پزشکی

 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر