رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

2:44:56 PM 1401 / 11 / 15
 

مسئول مرکز آزمون ها: دکتر علیرضا میلاجردی

رشته تحصیلی: تغذیه

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی

ایمیل:

رزومه:

 

 

 

شرح وظایف:

سیاست گذاری در راستای ارتقای سطح کیفی و کمی آزمونها با عنایت به بسته های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی

توسعه زیرساخت های آزمون های الکترونیک در سطح دانشگاه و دانشکده ها

هماهنگی سیاست های دانشگاه در اجرای آزمون ها

هماهنگی امور آزمون ها در تعامل با وزارت متبوع

کنترل کیفی برگزاری آزمون ها در سطح دانشگاه

مسئول اجرای آزمون های محول شده از سوی وزارت متبوع به دانشگاه

برگزاری آزمون های الکترونیک در سطح دانشگاهی، منطقه ای و کشوری

پیگیری و رفع مشکل نیروهای انسانی موردنیاز برای برگزاری آزمون های کشوری

همکاری با دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها در خصوص ارتقاء آزمون ها

 

 تماس:

تلفن و نمابر دانشکده پزشکی: 555894444-031

 آدرس الکترونیکی http://medicine.kaums.ac.ir

پست الکترونیکیmedicine@kaums.ac.ir

  آدرس پستیکاشان - بلوار قطب راوندی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، دانشکده پزشکی، کدپستی 73474-87159

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر