رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

8:40:10 PM 1401 / 02 / 30
 

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

 

برنامه اعتبار بخشی دوره پزشکی عمومی

استانداردهای برنامه اعتبار بخشی دوره پزشکی عمومی دانشکده پزشکی در 9 حوزه  تعریف شده است.

کتاب راهنمای استانداردهای ملی دوره پزشکی عمومی

 

برنامه اعتبار بخشی گروه های آموزشی علوم پایه

 

برنامه اعتبار بخشی موسسه ای

استانداردهای اعتبار بخشی موسسه ای دانشگاه های علوم پزشکی در 8 حوزه  تعریف شده است ک اجرای حوزه منابع و امکانات به دانشکده پزشکی واگذار شده است.

کتاب راهنمای استانداردهای اعتباربخشی موسسه ای

 

آخرین ویرایش: 1400/12/9

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر