رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

6:12:37 PM 1398 / 09 / 14
 

            دوره کارورزی در عرصه گروه پزشکی اجتماعی

                                                                                                                        

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر