رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

8:36:53 AM 1397 / 04 / 30
 

 

برنامه هفتگی تک درس مقطع فیزیوپاتولوژی ورودی مهر94
 


 

برنامه فیزیوپاتولوژی اعصاب ترم اول دانشجویان پزشکی ورودی مهر94- نیمسال دوم سال تحصیلی97-96

برنامه فیزیوپاتولوژی قلب ترم اول دانشجویان پزشکی ورودی مهر94- نیمسال دوم سال تحصیلی97-96

برنامه فیزیوپاتولوژی جراحی ترم اول دانشجویان پزشکی ورودی مهر94- نیمسال دوم سال تحصیلی97-96

برنامه فیزیوپاتولوژی گوارش  ترم اول دانشجویان پزشکی ورودی مهر94- نیمسال دوم سال تحصیلی97-96

برنامه فیزیوپاتولوژی ریه دانشجویان پزشکی ورودی بهمن93 ترم دوم- نیمسال دوم سال تحصیلی97-96

برنامه فیزیوپاتولوژی کورس خون دانشجویان پزشکی ورودی بهمن93 ، نیمسال دوم سال تحصیلی97-96

برنامه فیزیوپاتولوژی کودکان دانشجویان پزشکی ورودی بهمن93 ،نیمسال دوم سال تحصیلی97-96

برنامه فیزیوپاتولوژی جراحی دانشجویان پزشکی ورودی بهمن 93 در نیمسال اول سالتحصیلی97-96

برنامه فیزیوپاتولوژی گوارش دانشجویان پزشکی ورودی بهمن 93در نیمسال اول سال تحصیلی97-96

برنامه فیزیوپاتولوژی اعصاب دانشجویان پزشکی ورودی بهمن 93در نیمسال اول سال تحصیلی97-96

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر