رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:02:51 AM 1397 / 04 / 03
 


برنامه هفتگی تک درس مقطع فیزیوپاتولوژی ورودی بهمن93
 برنامه فیزیوپاتولوژی مهارتهای بالینی دانشجویان پزشکی ورودی بهمن93 ترم دوم- نیمسال دوم سال تحصیلی97-96

برنامه فیزیوپاتولوژی غدد دانشجویان پزشکی ورودی بهمن93 ترم دوم- نیمسال دوم سال تحصیلی97-96

برنامه فیزیوپاتولوژی روماتولوژی دانشجویان پزشکی ورودی بهمن93 ترم دوم- نیمسال دوم سال تحصیلی97-96

برنامه فیزیوپاتولوژی روماتولوژی دانشجویان پزشکی ورودی بهمن93 ترم دوم- نیمسال دوم سال تحصیلی97-96

برنامه فیزیوپاتولوژی ریه دانشجویان پزشکی ورودی بهمن93 ترم دوم- نیمسال دوم سال تحصیلی97-96

برنامه فیزیوپاتولوژی کورس خون دانشجویان پزشکی ورودی بهمن93 ، نیمسال دوم سال تحصیلی97-96

برنامه فیزیوپاتولوژی کودکان دانشجویان پزشکی ورودی بهمن93 ،نیمسال دوم سال تحصیلی97-96

برنامه فیزیوپاتولوژی جراحی دانشجویان پزشکی ورودی بهمن 93 در نیمسال اول سالتحصیلی97-96

برنامه فیزیوپاتولوژی گوارش دانشجویان پزشکی ورودی بهمن 93در نیمسال اول سال تحصیلی97-96

برنامه فیزیوپاتولوژی اعصاب دانشجویان پزشکی ورودی بهمن 93در نیمسال اول سال تحصیلی97-96

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر