رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

2:11:40 PM 1397 / 03 / 06
 

 

مقطع فیزیوپاتولوژی


دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

  

                      لیست دروس

                      برنامه امتحانات

                      برنامه هفتگی

                     طرح دروس

 


 

                  برنامه فیزیوپاتولوژی جراحی ترم اول دانشجویان پزشکی ورودی مهر94- نیمسال دوم سال تحصیلی97-96

                  برنامه فیزیوپاتولوژی غدد دانشجویان پزشکی ورودی بهمن93 ترم دوم- نیمسال دوم سال تحصیلی97-96

                  برنامه فیزیوپاتولوژی روماتولوژی دانشجویان پزشکی ورودی بهمن93 ترم دوم- نیمسال دوم سال تحصیلی97-96

                  برنامه فیزیوپاتولوژی گوارش  ترم اول دانشجویان پزشکی ورودی مهر94- نیمسال دوم سال تحصیلی97-96

                  برنامه فیزیوپاتولوژی روماتولوژی دانشجویان پزشکی ورودی بهمن93 ترم دوم- نیمسال دوم سال تحصیلی97-96

                  برنامه فیزیوپاتولوژی ریه دانشجویان پزشکی ورودی بهمن93 ترم دوم- نیمسال دوم سال تحصیلی97-96

                  برنامه فیزیوپاتولوژی اپیدمیولوژی دانشجویان پزشکی ورودی مهر 94 در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

                 برنامه فیزیوپاتولوژی کورس خون دانشجویان پزشکی ورودی بهمن93 ، نیمسال دوم سال تحصیلی97-96

                 برنامه فیزیوپاتولوژی کودکان دانشجویان پزشکی ورودی بهمن93 ،نیمسال دوم سال تحصیلی97-96

                 برنامه فیزیوپاتولوژی  غدد دانشجویان پزشکی ورودی مهر93 در نیمسال اول سالتحصیلی97-96

                 برنامه فیزیوپاتولوژی جراحی دانشجویان پزشکی ورودی بهمن 93 در نیمسال اول سالتحصیلی97-96

                 برنامه فیزیوپاتولوژی  خون دانشجویان پزشکی ورودی مهر  93 در نیمسال اول سال تحصیلی97-96

                 برنامه فیزیوپاتولوژی گوارش دانشجویان پزشکی ورودی بهمن 93در نیمسال اول سال تحصیلی97-96

                 برنامه فیزیوپاتولوژی روماتولوژی دانشجویان پزشکی ورودی مهر93 در نیمسال اول سال تحصیلی97-96

                 برنامه فیزیوپاتولوژی اعصاب دانشجویان پزشکی ورودی بهمن 93در نیمسال اول سال تحصیلی97-96

                     شرط ورود دانشجویان فیزیو پاتولوژی به دوره کارآموزی
                    حد نصاب نمرات قبولی و معدل در دوره فیزیو پاتولوژی

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر