رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

5:31:39 AM 1397 / 05 / 27
 

 

مقطع فیزیوپاتولوژی
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

 

کارشناس آموزشی: خانم آسیه رضوانی

شماره تماس: 25-55540021 داخلی 3570                                 
  

 

  

  لیست دروس

برنامه امتحانات

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر