رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

6:39:57 PM 1399 / 03 / 11
 

                           
                           

                             اعضای گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

  • مدیر گروه : دکتر مهدی نورالدینی


 دکتر اژدر حیدری
دکترای فیزیولوژی
مرتبه علمی:دانشیار

cv فارسی


دکتر غلامعلی حمیدی
دکترای فیزیولوژی
مرتبه علمی: استاد

cvانگلیسی

 
دکترمحمود سلامی
دکترای فیزیولوژی
مرتبه علمی: استاد

cvانگلیسی

 
دکتر مهدی نورالدین
دکترای فیزیولوژی
مرتبه علمی:دانشیار

cvفارسی


مجتبی بنی طباء
کارشناس ارشد فیزیولوژی
مرتبه علمی: مربی

cv فارسی
 

  
دکترابوالفضل ارجمند 
دکترای فیزیولوژی
مرتبه علمی: دانشیار

cv انگلیسی


دکتر غلامرضا قوی پنجه
دکترای فیزیولوژی 
مرتبه علمی : استادیار
cv

 

شکوفه الوانی
کارشناس ارشد سم شناس

 

 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر