رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

9:22:46 PM 1398 / 07 / 23
 

                                                      
   طرح دروس گروه پزشکی اجتماعی

                                                                                  
    

   گروه علوم پزشکی

    مقطع علوم پایه

        نیمسال اول 99-98

          نیمسال دوم98-97

         نیمسال اول98-97

    مقطع فیزیوپاتولوژی


 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر