رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:42:50 AM 1399 / 10 / 29
 

                                                      
   طرح دروس گروه پزشکی اجتماعی

                                                                                  
    

   گروه علوم پزشکی

    مقطع علوم پایه

        نیمسال اول 99-98

          نیمسال دوم98-97

         نیمسال اول98-97

    مقطع فیزیوپاتولوژی


 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر