رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:22:01 PM 1399 / 09 / 11
 

اسلایدهای آموزشی اصول خدمات بهداشتیپاور پوینت های اصول خدمات بهداشتی

 

های اصول خدمات بهداشتیPDF
 Health, Disease Prevention  (کتاب جامع بهداشت عمومی ( صفحات7- 1

 Health education

(کتاب جامع بهداشت عمومی( صفحات 58-44
 PHC-HFA-Health Promotion ( کتاب جامع بهداشت عمومی (صفحات88-76"
 Health Indicators ( کتاب جامع بهداشت عمومی (صفحات131-119
 Social science and medicine (کتاب جامع بهداشت عمومی (صفحات222-204
 Communication and Health Education (کتاب جامع بهداشت عمومی (صفحات280-254
 Social Marketting (کتاب جامع بهداشت عمومی (صفحات 553-5
 Methods for Education (کتاب جامع بهداشت عمومی (صفحات667-648
 Dental Health (کتاب جامع بهداشت عمومی (صفحات774-882  
 Planning and management (کتاب جامع بهداشت عمومی (صفحات812-831
 Food safety (کتاب جامع بهداشت عمومی (صفحات888-872
 International Health (کتاب جامع بهداشت عمومی (صفحات914-908
 International Health (کتاب جامع بهداشت عمومی (صفحات914-936 
 Environmental health (کتاب جامع بهداشت عمومی (صفحات1010-1024 
  (کتاب جامع بهداشت عمومی (صفحات1906-2006 
   
    

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر