رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

11:03:08 AM 1399 / 11 / 09
 گروه بیهوشی


دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشانرسالت گروه :

گروه آموزشی بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان یکی از گروه های آموزشی بالینی دانشکده پزشکی است ورسالت آن درراستای تحقق اهداف ورسالت دانشگاه علوم پزشکی کاشان تلاش درجهت ارتقاء مستمر خدمات درحیطه های مختلف آموزشی – پژوهشی – درمانی وبهداشتی می باشد . رسالت این گروه ارائه خدمات به بیماران درگروههای مختلف اعم از جراحی –وداخلی – ICU– اطفال – زنان – جراحی اعصاب – ارتوپدی ارولوژی  واورژانس می باشد واز طرفی ارائه آموزش علمی و عملی مناسب به دستیاران بیهوشی ، کارورزان ، کارآموزان پزشکی  و دانشجویان هوشبری – ارتقاء سطح کیفی علمی وعملی اعضای هیات عملی گروه – ارائه طرح های پژوهشی درزمینه های کاربردی جهت بهبود ارائه خدمات به مردم شریف منطقه است .

 

اعضاءگروه :

 

نام

مرتبه علمی


دکتر محمد رضا فاضل

 

استاد

دکتر مهدی رجبی


استادیار

 

 

دکتر سید محمد رضا رضوی زاده

 

استادیار

 
دکتر محمد حاجی جعفری

 

استادیار


دکتر محمدرضا تشکر

 

استادیاردکتر  سید مهدی موسوی

 

           

استادیار

 

 

دکتر محمدعلی سعادتی

استادیار

 

دکتر حامد پهلوانی

استادیار

دکتر ابوالفضل شجاعی
 

استادیار
 

نام مدیر گروه : آقای دکتر محمد رضا فاضل

نام معاون گروه : آقای دکتر سید محمد رضا رضوی زاده

نام کارشناس آموزشی گروه: آقای وحید میر حسینی                         

 

  

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر