رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:51:26 AM 1398 / 04 / 06
 گروه بیهوشی


دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشانرسالت گروه :

گروه آموزشی بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان یکی از گروه های آموزشی بالینی دانشکده پزشکی است ورسالت آن درراستای تحقق اهداف ورسالت دانشگاه علوم پزشکی کاشان تلاش درجهت ارتقاء مستمر خدمات درحیطه های مختلف آموزشی – پژوهشی – درمانی وبهداشتی می باشد . رسالت این گروه ارائه خدمات به بیماران درگروههای مختلف اعم از جراحی –وداخلی – ICU– اطفال – زنان – جراحی اعصاب – ارتوپدی ارولوژی  واورژانس می باشد واز طرفی ارائه آموزش علمی و عملی مناسب به دستیاران بیهوشی ، کارورزان ، کارآموزان پزشکی  و دانشجویان هوشبری – ارتقاء سطح کیفی علمی وعملی اعضای هیات عملی گروه – ارائه طرح های پژوهشی درزمینه های کاربردی جهت بهبود ارائه خدمات به مردم شریف منطقه است .

 

اعضاءگروه :

 

نام

مرتبه علمی

وضعیت استخدام


سمت اجرایی

 


 محمد رضا فاضل

 

دانشیار

رسمی

مدیر گروه

سرپرست مرکز تروما

مهدی رجبی


استادیار

 

پیمانی

-

 

سید محمد رضا رضوی زاده

 

استادیار

پیمانی

-

 
محمد حاجی جعفری

 

استادیار

پیمانی 

-


محمدرضا تشکر

 

استادیار

 پیمانی

-

 
حسین ستوده

 

استادیار

 
طرحی


 رضا ابراهیم پور

 

استادیار

 
طرحی 


 سید مهدی موسوی

 

           

استادیار

 

           طرحی                           -
 

نام مدیر گروه : آقای دکتر محمد رضا فاضل

نام معاون گروه : آقای دکتر سید محمد رضا رضوی زاده

نام کارشناس آموزشی گروه: آقای وحید میر حسینی                         

                                                                                                                                                     تاریخ آخرین ویرایش: 2/11/95

  

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر