رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

12:11:48 AM 1399 / 04 / 23
 

 

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

                       
   اعضای شورای آموزشی دانشکده پزشکی


 

دکتر ابراهیم کوچکی سرپرست دانشکده پزشکی
دکتر احمد خورشیدی

قائم مقام سرپرست و معاون آموزش
علوم پایه  دانشکده پزشکی

دکتر عباس ارج معاون آموزشی علوم بالینی
دکتر مجید حسن زاده مدیر آموزش و پژوهش دانشکده
دکتر امیر حسن متینی مدیر دفتر توسعه آموزش
دکتر اعظم مصداقی نیا  مدیر گروه  فارماکولوژی
دکتر رضوان منیری مدیر گروه میکروب و ایمنی شناسی
دکتر محمد علی اطلسی مدیر گروه آناتومی
دکتر اژدر حیدری مدیر گروه فیزیولوژی
 دکتر زهرا چیت سازیان مدیر گروه داخلی
دکتر منصوره مومن هروی مدیر گروه عفونی
دکتر منصوره صمیمی مدیر گروه زنان وزایمان
دکتر امیرحسین موحدیان مدیر گروه اطفال
دکتر محمدرضا معیری  مدیر گروه پوست
دکترعبدالحسین داوودآبادی مدیر گروه جراحی
دکتر مجتبی صحت مدیر گروه پزشکی اجتماعی
دکتر محسن اربابی  مدیر گروه انگل شناسی
دکترعلیرضا فرخیان معاون آموزشی پژوهشی بیمارستان شهید دکتر بهشتی
دکتر طاهره خامه چیان مدیر گروه آسیب شناسی
دکتر حسن فرجی پور عضو هیئت علمی گروه چشم پزشکی
دکتر محمد رضا شریف عضو هیات علمی گروه اطفال
دکتر محمد متینی عضو هیات علمی گروه داخلی
دکتر حمیدرضاطالاری عضو هیات علمی گروه رادیولوژی
دکترمحسن تقی زاده  مدیر گروه تغذیه
دکتر عبداله امیدی مدیر گروه روانشناسی بالینی
دکتر زریچهر وکیلی عضو هیات علمی گروه پاتولوژی

 

           شرح وظایف اعضا شورای آموزشی                                                                                                                                                                                  تاریخ بروز رسانی24/10/1394

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر