EN |
    ورود
   8:03:59 PM

رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

1398 / 12 / 03
 

بانک اطلاعات اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی
 

 کارشناس واحد: علیرضا رعیت

  • پست سازمانی: کارشناس خدمات رفاهی
  • محل خدمت: دبیرخانه کمیته ارتقا وبانک اطلاعات دانشکده
  • سمت اداری: کارشناس بانک اطلاعات اعضا هیات علمی
  • تلفن تماس :556-5550021

خدمات واحد:

    دبیرخانه ارتقاء اعضای دانشکده پزشکی