رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

5:19:40 PM 1400 / 01 / 29
 

        

    
    مدیر آموزش دانشکده پزشکی : 
دکتر فرهاد مدنی 

                                                                           

    مدرک تحصیلی : بورد فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی کودکان   

   نوع استخدام: استادیارهیات علمی طرح

   پست الکترونیک :    madanifarhaddr@yahoo.com 

                                                                            
  
رزومه آموزشی   

 
       شرح وظایف :

    تعیین وضعیت موجود آموزش پزشکی عمومی دانشگاه از طریق ارزیابی درونی برنامه آموزش پزشکی عمومی دانشکده پزشکی و ارائه گزارش سالانه به رئیس دانشکده و دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی

      هماهنگی بین گروههای آموزشی با همکاری کمیته برنامه ریزی دروس

    نظارت بر اجرای مقررات آموزشی و انضباطی و نیز وظایف حرفه ای دانشجویان پزشکی در مراحل مختلف تحصیلی با رعایت ضوابط مقررات دوره آموزش پزشکی عمومی

    همکاری با دفتر توسعه آموزش پزشکی در نظارت مستمر اعضای هیئت علمی در آموزش دانشجویان، کارآموزان و کارورزان دوره پزشکی عمومی

    نظارت بر چگونگی آموزش پزشکی عمومی در عرصه های آموزش بالینی

    نامه ریزی جهت اجرای سیاستها، خط مشی ها و برنامه های مصوب آموزشی.

   
 
بلاغ سیاستهای آموزشی جهت تنظیم برنامه های سالانه آموزشی به گروههای آموزشی

      نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها، ضوابط و دستورالعمل های مصوب در زمینه های آموزشی با همکاری دفتر توسعه آموزش.

  
  
ایجاد هماهنگی در تهیه و تدارک امکانات و تجهیزات مورد نیاز جهت برگزاری برنامه های آموزشی و آزمونها

      انعکاس مسایل و مشکلات آموزشی و تحصیلی دانشجویان به مقام مافوق جهت طرح در کمیته های مربوطه

      برگزاری منظم جلسات معاونین آموزشی پزشکی عمومی گروه ها و نظارت بر حسن اجرای شرح وظایف توسط آنها

    دبیری جلسات شورای آموزشی دانشکده

 

 

 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر