رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

5:24:52 AM 1401 / 04 / 07
 

        

    
    مدیر آموزش دانشکده پزشکی :  دکتر علیرضا میلاجردی

                                                                           

    مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی علوم تغذیه   

   نوع استخدام: استادیار- هیئت علمی مشمول تعهدات قانونی

   پست الکترونیک :  amkhv@yahoo.com  

                                                                            
  
رزومه آموزشی   

 
       شرح وظایف :

    ایجاد هماهنگی در زمینه آموزشی با دیگرمعاونت ها
    نظارت مستقیم بر روند آموزشی دانشجویان و پاسخگویی به آنان
    نظارت بر ثبت نام و تهیه برنامه ها و واحدهای درسی دانشکده در هر ترم تحصیلی
    بررسی و تجزیه و تحلیل وضعیت آموزش دانشجویان وتهیه گزارشات لازم در این زمینه به منظور ارائه به مقامات ذیربط
    نظارت بر عملکرد کارشناسان اداره آموزش و کارشناس دایره امتحانات

    هماهنگی بین گروههای آموزشی با همکاری کمیته برنامه ریزی دروس

    نظارت بر اجرای مقررات آموزشی و انضباطی و نیز وظایف حرفه ای دانشجویان پزشکی و تغذیه در مراحل مختلف تحصیلی با رعایت ضوابط مقررات دوره آموزش پزشکی عمومی

    ابلاغ سیاستهای آموزشی جهت تنظیم برنامه های سالانه آموزشی به گروههای آموزشی

    ایجاد هماهنگی در تهیه و تدارک امکانات و تجهیزات مورد نیاز جهت برگزاری برنامه های آموزشی و آزمونها

    انعکاس مسایل و مشکلات آموزشی و تحصیلی دانشجویان به مقام مافوق جهت طرح در کمیته های مربوطه

   دبیری جلسات شورای آموزشی دانشکده

 

 

 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر