رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:21:43 AM 1396 / 08 / 30
 

                                                                      
                                                                   
    گروه عفونی

                                              دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان


رسالت گروه :

 

رسالت گروه آموزشی عفونی آنست که در راستای تحقق اهداف ورسالت دانشگاه علوم پزشکی کاشان در جهت ارتقاء مستمر کیفیت خدمات در حیطه های مختلف آموزشی ،پژوهشی،درمانی وبهداشتی تلاش نماید.

این گروه با آموزش دانشجویان رشته پزشکی وانتقال دانش وتجربیات لازم در زمینه بیماریهای عفونی به آنها به تربیت پزشکان عمومی توانمند بادانش بالا وکارآمد در زمینه ارائه خدمات درمانی بهداشتی به جامعه می پردازد.

این گروه با آموزش دستیاران رشته عفونی وانتقال دانش وتجربیات لازم در زمینه بیماریهای عفونی به آنها به تربیت پزشکان متخصص توانمند بادانش بالا وکارآمد در زمینه ارائه خدمات درمانی بهداشتی به جامعه می پردازد.

 جهت برآورده کردن نیازهای آموزشی دستیاران داخلی ، دانشجویان  Ph.Dمطالعات اعتیاد ودانشجویان کارشناسی ارشد میکروب شناسی در امر آموزش این افراد با گروه داخلی ،گروه مطالعات اعتیاد وگروه میکروب شناسی در تربیت نیروهای متخصص مشارکت می نماید.

از طرفی گروه با ارائه خدمات بهداشتی به جامعه از طریق برگزاری برنامه های آموزشی وارائه راهکارهای مناسب در زمینه پیشگیری از بیماریهای  واگیردر امر پیشگیری از این بیماریها تلاش نموده وبا اقدامات تشخیصی،درمانی وآموزش بیماران در امر ارتقاء سلامت جامعه گام برداشته و نیازهای درمانی مردم را پاسخ میگوید.

گروه با استفاده از دانش وتجربیات متخصصین عفونی وبهره جویی از دانش وتجربیات سایر تخصصهای بالینی وعلوم پایه بویژه علوم آزمایشگاهی،میکروبیولوژی،پاتولوژی ،ایمنولوژی وانگل شناسی در برآورده کردن نیازهای آموزشی،پژوهشی اعضاء وامرتشخیص ودرمان بیماران تلاش میکند.

گروه با تولید ونشر علم با استفاده از منابع وفن آوری روزآمد زمینه لازم برای مطالعه وتحقیق در رشته بیماریهای عفونی را جهت کلیه اعضاء هیئت علمی و دانشجویان علاقمند فراهم ساخته واز طریق رویکرد به مطالعه وتحقیق و شرکت درسمینارها وکارگاههای آموزشی و فرصتهای مطالعاتی ارتقاء سطح علمی وتوانمندی اعضاء هیئت علمی گروه را خواهان است.


  مشخصات گروه

سال تاسیس:1365

نام گروه:عفونی

مدیر گروه:دکتر حسن افضلی

معاون گروه:دکتر علیرضا شریف

رئیس بخش:دکتر حسن افضلی

آدرس وتلفن محل فعالیت گروه:

کاشان-بلوار راوند- مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی.کدپستی 81151 طبقه چهارم.بخش عفونی-تلفن347-350-369-29-55540026-031

کارشناس گروه:خانم چراغی

فعالیتهای آموزشی گروه:

-آموزش کارآموزان رشته پزشکی

-آموزش کارورزان رشته پزشکی

-آموزش دستیاران عفونی(پذیرش دستیار از سال 89)

-آموزش  دستیاران داخلی

-آموزش دانشجویان کارشناسی ارشد میکروب شناسی

-آموزش دانشجویان Ph D اعتیاد

-آموزش بیماری های شایع عفونی به پرسنل بیمارستان

-آموزش کلیه مشمولین با زآموزی دررشته های مختلف درکنفرانسها وباز آموزی ها

فعالیتهای درمانی گروه:

-ارائه خدمات درمانی سرپائی به کلیه بیماران مراجعه کننده به ،درمانگاه بیمارستان بهشتی درشیفت صبح

-ارائه خدمات درمانی سرپائی به کلیه بیماران مراجعه کننده به ،کلینیکهای  ویژه دانشگاه  درشیفت عصر

-ارائه خدمات درمانی  به کلیه بیماران بستری در بیمارستان بهشتی

-ارائه خدمات مشاوره ای درمورد بیماران بستری درسایر بخشهای بیمارستان بهشتی،شبیه خوانی،متینی واخوان

-ارائه خدمات مشاوره ای درمورد کنترل عفونتهای بیمارستانی

فعالیتهای اجرائی گروه:

-ارائه خدمت درحوزه مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی

-ارائه خدمت درحوزه دانشکده پزشکی

-مرکز مهارتهای بالینی

-عضویت درکمیته ها،شوراها ی مختلف دانشگاه

-مشارکت در امر ،مراقبت ودرمان وپیشگیری درمورد بیماریهای عفونی واگیر دار با حوزه معاونت بهداشتی

مشارکت بین بخشی:

-برگزاری برنامه ها ی معرفی بیماران جالب در گزارش صبحگاهی داخلی

-برگزاری برنامه ها ی آموزشی برای پرسنل درمانی بیمارستان

-شرکت درکمیته های بیمارستانی  مثل کمیته بهداشت بیمارستان

-مشارکت با معاونت بهداشتی درامر برگزاری کنفرانسها وکارگاههای آموزشی وتهیه فیلم آموزشی

-مشارکت با دفتر آموزش مداوم دربرگزاری برنامه های بازآموزی پزشکان عمومی

-مشارکت با معاونت بهداشتی درامر مراقبت ودرمان بیماران ایدز-سل-انفلونزا-مالاریا –سالک و....

-مشارکت با معاونت بهداشتی درامر برنامه های پیشگیری از بیماریهای واگیر

-همکاری با مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی درانجام ارزیابی درونی گروه

-ویزیت بیماران HIVمثبت بصورت رایگان درزندان ومطب وبیمارستان

 فعالیتهای برجسته گروه

-کسب رتبه  اول کشوری دردومین جشنواره شهید مطهری سال 89 برای ارائه فرایند آموزشی برتر (دکتر منصوره مومن هروی)

-کسب رتبه برتر کشوری درپانزدهمین جشنواره قرآنی حیطه پژوهش ( دکتر علیرضا شریف- دکتر منصوره مومن هروی)

-گروه منتخب وبرتر آموزشی  توسط دانش آموختگان رشته پزشکی در همه دوره ها

-راه اندازی رشته دستیاری از سال 89

-مشارکت فعال درکنترل اپیدمی بیماریهای واگیر شهرستان کاشان از جمله پاندمی  بزرگ آنفلونزای A(H1N1)

-برگزاری بیش از 80 کنفرانس علمی وبرنامه آموزش مداوم

-انتخاب پزشکان گروه به عنوان پزشک نمونه شهرستان از سوی دانشگاه وسازمان نظام پزشکی

-انتخاب اساتید به عنوان استاد نمونه

     

  دستیاراران گروه:


تاریخ آخرین ویرایش: 8/11/95

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر