رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

6:33:23 PM 1400 / 03 / 24
 

مرکز آموزشی مهارتهای بالینی

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

مولاژ های مرکز مهارت های بالینی دانشگاه

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر