رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

5:34:30 PM 1398 / 06 / 29
 

مرکز آموزشی مهارتهای بالینی

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

مولاژ های مرکز مهارت های بالینی دانشگاه

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر