رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

8:15:30 PM 1400 / 05 / 11
 

مرکز آموزشی مهارتهای بالینی
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

  

 رسالت مرکز: 

ارتقاء سلامت وکیفیت مراقبت از بیماران وارتقاء توانمندیها ومهارتها عملی کارآموزان،کارورزان ودستیاران رشته پزشکی با آموزش مهارتهای بالینی و ارتباطی و ایجاد شبیه سازی واقعی یک محیط بالینی از طریق:

           ایجاد محیطی ایمن برای تدریس وفراگیری مهارتهای بالینی از طریق برگزاری دوره ها وکارگاههای آموزشی با استفاده از وسایل کمک آموزشی،رایانه،مولاژ ومانکن های آموزشی وCDوRole Playing

           نوآوری در زمینه ارائه روشهای تدریس مهارتهای بالینی وارتباطی

           ایجاد بستری مناسب برای پژوهش های آموزشی وارزیابی روشهای گوناگون آموزشی

           ایجاد بستری مناسب جهت خود آموزی با استفاده از جزوات آموزشی،مولاژها،ویدئوورایانه

           تولید مواد کمک آموزشی از قبیل اسلاید،عکس،فیلم ونرم افزارهای آموزشی

           ایجاد محیطی مناسب برای برگزاری امتحانات عملی به شیوه OSCE

 
دورنما :

ما میخواهیم در ظرف ده سال آینده یکی از سیاستگزاران اصلی واز برجسته ترین وارزنده ترین مراکز آموزش مهارتهای بالینی در سطح کشور باشیم.ماامید داریم با تربیت پزشکانی متبحردر حیطه مهارتهای بالینی وارتباطی به استانداردهای ارتقاء کیفیت WFMEدسترسی یافته وبه اعتبار بین المللی در بین دانشگاههای سراسر دنیا دست یابیم.
 

            ارزشها :

                           تمرکز بر روی فعالیتها وپژوهش های کاربردی وسودمند به منظور رفع مشکلات آموزشی حال وآینده

                     دستیابی به جامعیت واعتبار علمی

                     دستیابی به جامعیت در زمینه اعتبار اخلاقی وانسانی

                     برخورداری از جایگاه معتبر در میان سایر مراکز مهارتهای بالینی

                     به روز بودن از نظر علمی واستفاده از تکنولوژیهای آموزشی

                     رعایت احترام افراد

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر