رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

6:31:39 AM 1399 / 10 / 28
 

       دوره تحصیلات تکمیلی گروه علوم تشریح


 

 
   پایان نامه های دانشجویی  

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

اساتید راهنما

قبولی در مقطع دکترا

1

ندا خانلرخانی

بررسی تاثیر پروژسترون بر تمایز سلول های بنیادی بر گرفته از چربی به سلول های شبه شوان

دکتر اطلسی

*

2

معصومه مجیدی

بررسی بیان ژنهای آپوپتوتیکBcl-2, Bax, caspas3, p 53بدنبا ل ایجادایسکمی موقت درهیپوکامپ مغز رت بالغ

دکتر نادریان

*

3

زهره خدایاری

بررسی تاثیر اپسلن بر پارامتر های اسپرم پس از انجماد

دکتر حسنی

دکتر نیک زاد

 

 

4

فروزان محمدی

بررسی تاثیرات عصاره زنجبیل و تخم کدو و عصاره ترکیبی آنها بر پارامترهای بیضه در رت های نر بالغ تیمارشده با سیکلوفسفامید

دکتر نیک زاد

دکتر تقی زاده

*

5

سمیه آقایی

بررسی تاثیرات عصاره زنجبیل و تخم کدو و عصاره ترکیبی آنها بر پارامترهای اپیدیدیم در رت های نر بالغ تیمارشده با سیکلوفسفامید

دکتر نیک زاد

 

6

فاطمه

شابه پور

بررسی تاثیر تر هالوز ورزوراترول بر پارامتر های اسپرم پس از انجماد

دکتر حسنی

 

7

ابوطالب تمتاجی

بررسی اثر هورمون های استروژن و پروژسترون در تغییرات بیان ژن سیتوکین های التهابی ومیزان مهاجرت لنفوسیت ها به ناحیه حاشیه ایسکمی به دنبال ایجاد مدل سکته مغزی در رت

دکتر نادریان

دکتر اعظمی

 

8

الهام مهدوی

بررسی هورمون های جنسی زنانه بر تغییرات هیستولوژیک کورتکس پره فرونتال مغز در مدل حیوانی MCAO

دکتر اعظمی

دکتر نادریان

 

9

فرشته جوکار

بررسی بیان پروتین های حرارتی 90 الفا و بتا در سلول های سرطانی پستان (mcf7 ,mda231) پس از شیمی درمانی با داروی دکستروبیوسین

دکتر طاهریان

 

10

میثم حسنی مقدم

بررسی اثر استروژن بر تمایز سلول های بنیادی جنینی موش به سلول های زایای بدوی

دکتر اطلسی

دکتر نیک زاد

 

11

ندا اسکندری

بررسی اثر پروژسترون بر تمایز سلول های بنیادی جنینی موش به سلول های زایای بدوی

دکتر نیک زاد

دکتر اطلسی

 *

12

نسیم علی پور

بررسی تاثیر هورمون های جنسی زنانه برمسیرهای آپوپتوز در کورتکس مغز بدنبال ایجاد ایسکمی فوکال

دکتر اعظمی

دکتر اطلسی

 

 13       فرشته جوکار  بررسی بیان پروتئین های حرارتی 90 آلفا و بتا در سلولهای سرطانی MAD-231and  MCF7در مواجهه با دوکسو روبیسن  دکتر علی اکبر طاهریان  

14

مهران کمانی

بررسی اثرعصاره الکلی تخم شاهی وتخم پیازبر تغییرات هیستوپاتولوژیک اپیدیدیم و پرستات موش های نر بالغ دیابتی شده

دکتر نیک زاد

دکتر اطلسی

 

     15 الهام مهدوی  بررسی تاثیر هورمون ها ی جنسی زنانه بر مارکرHSP27و تغییرات هیستولوژیک کورتکس پره فرونتال مغز در مدل حیوانیMCAO

دکتر اعظمی

دکتر نادریان

 
     16  فرشته غفاری مقایسه اثر عصاره گیاه بابا آدم با دوکسو روبسین بر آپوپتوز و مرگ سلولی سلولهای سرطان پستان  MDA231- MCF7

دکتر طاهریان 

دکتر مازوچی

 
17 سیف اله کاکاوند بررسی ارتباط پلی مورفیسم  و ژن Pd-1با سرطان پستان دکتر حسنی - دکتر نادریان  
18 زینب وحیدی نیا برسی اثر سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان روی هیستوپاتولوژی کورتکس مغز در مدل سکته ایسکمیک در رت 
 
دکتر اطلسی - دکتر اعظمی  
19 مهدیه فلاح
 بررسی ترمیم  نقیصه استخوانی با استفاده از داربست های هیدروکسیدی دو لایه ای آغشته به داروی آلندورنات به همراه سلولهای بنیادی مشتق از بافت چربی
 
دکترمازوچی  
20 الهه ابوطالبی


بررسی ارتباط بین حذف ها و جهش های نقطه ای ژنوم میتوکندری با اختلالات اسپرمی در مردان نابارور
 

دکتر نیکزاد  
21 سارا نعمتی پور


تاثیر هورمون های استروژن و پروژسترون بر روی انتقال دهندهای گلوتامات بر روی ایسکمی فوکال در رت
 

دکتر اعظمی  
22 طیبه زمانی بررسی  ارتباط پلی مورفیسم در ژنهایIL-1α C376A، IL-1α G4845T، IL-1β C3953Tو IL-1RA VNTR ناباروری ایدیوپاتیک در مردان مراجعه کننده به مرکز ناباروری کاشان دکتر نیکزاد  
23 پریسا محمدی

بررسی تاثیر مکمل غذایی کاندنسیل بر پارامترهای اسپرمی و ساختار کروماتین در رت ها پس از القای واریکوسل 

 

دکتر حسنی - دکتر نادریان  
 
 
 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر